ผู้บังคับบัญชา

นาวาเอก

ปริญญา เจริญยิ่ง

ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

นาวาเอก

วิกรม มาสุวัฒนะ

รองผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

นาวาเอก

นฤพล วีระจิตต์

เสนาธิการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

นาวาเอก

พิชิต โภชน์มาก

ต้นเรือกองนักเรียน

นาวาเอก

สุรนาท เจียมจิตร

หัวหน้ากองกองการศึกษา

นาวาเอก

บุญส่ง แวววงศ์

ต้นกลกองบริการ