ผู้บังคับบัญชา

นาวาเอก

สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์

ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

นาวาเอก

ประภุตว์ ม่วงมิ่งสุข

รองผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

นาวาเอก

พัชริศ สุขพานิช

เสนาธิการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

นาวาเอก

กำจัด สมรรคนัฎ

ต้นเรือกองนักเรียน

นาวาเอก

วิกรม มาสุวัฒนะ

หัวหน้ากองกองการศึกษา

นาวาเอก

เกรียงชัย บุญอินทร์

ต้นกลกองบริการ