ผู้บังคับบัญชา

นาวาเอก

อมรศักดิ์ ปัทมปราณี

ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

นาวาเอก

ยุทธนา ชูธงชัย

รองผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

นาวาเอก

นฤพล วีระจิตต์

เสนาธิการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

นาวาเอก

กำจัด สมรรคนัฎ

ต้นเรือกองนักเรียน

นาวาเอก

พัชริศ สุขพานิช

หัวหน้ากองกองการศึกษา

นาวาเอก

กมลศักดิ์ กุลเวิน

ต้นกลกองบริการ