ผู้บังคับบัญชา

 • นาวาเอก จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์

 • ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

 • 26 ต.ค.12
 • -
 • -
 • -
 • ประวัติการศึกษา
  ๑. การศึกษาก่อนเข้ารับราชการ
        - พ.ค.๒๕ – มี.ค.๓๐ โรงเรียนมหาวชิราวุธ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๕
        - พ.ค.๓๐ – ม.ค.๓๒ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๓๐
  ๒. การศึกษาตามแนวทางการรับราชการ
         - ก.พ.๓๒ – มี.ค.๓๔ โรงเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ – ๒ (แล้วรับทุนไปศึกษาต่อ รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น)
         - ต.ค.๔๗ – มี.ค.๔๘ โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน รุ่นที่ ๔๖
         - ต.ค.๔๘ – ก.ย.๔๙ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๖๖ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
         - ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๑ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
  ๓.การศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศใน/นอก ทร.
          - อบรมหลักสูตรการบริหารองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.)
          - อบรมเรื่อง “ผังเมืองท่าเรือโลจิสติกส์” (Port City Logistics) ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
          - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ จัดโดย คณะทีงานโฆษก กองทัพเรือ
          - ศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๑ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
            (๑ ต.ค.๖๒ – ๑๘ ก.ย.๖๓) ได้คะแนนเอกสารวิจัยดีเยี่ยม ในหัวข้อ “แนว ทางการพัฒนากองทัพเรือไทยสู่อนาคตของ Digital Navy
  ๔.การศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ,
           - เม.ย.๓๔ – มี.ค.๓๙ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่น
           - เม.ย.๓๙ – มี.ค.๔๑ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่น
           - เม.ย.๔๑ – มี.ค.๔๔ ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ Tokyo University of Science, JAPAN
            - ก.ย.๖๓ – พ.ย.๖๓ ตัวแทนประเทศไปศึกษาอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเมืองการ ปกครองและยุทธศาสตร์ชาติ
              สาธารณรัฐประชาชนจีน ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศร่วมกับผู้แทนจากประเทศอื่นๆ อีก ๒๒ ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
              สปจ. โดย Dongfang Scholarships by Peking University, China

  ประวัติอื่นๆ (ขณะศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น) 
              - เม.ย.๓๘ - มี.ค.๓๙ เป็นนักเรียนต่างชาติคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเป็นรองหัวหน้ากองพัน โรงเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่น และเป็น
                หัวหน้านักเรียนต่างชาติด้วย
             - มี.ค.๓๙ - ก.พ.๔๑ อุปนายก สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ

  รางวัลและเกียรติประวัติ(ขณะศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น)
             
  - ๑๙ มี.ค.๓๙     - ได้รับเหรียญรางวัล นักเรียนต่างชาติดีเด่น และรางวัลคะแนนวิชาการ ทหารเรือสูงสุดรวมทั้งหลักสูตร (ภาคปฏิบัติ) จาก โรงเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่นโดย ไม่แยกว่าเป็นนักเรียนญี่ปุ่นหรือนักเรียนต่างชาติ
                                      - ได้คะแนนเกรดเฉลี่ย ลำดับที่ ๒ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่น (ระดับปริญญาตรี)
            - ๒๐ มี.ค.๔๔       - ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัล “ค้นคว้าวิทยาศาสตร์ดีเด่น” จาก Foundation for Advancement of Science and Technology, JAPAN ขณะศึกษาระดับปริญญาเอกที่Tokyo University of Science

  อื่น ๆ

  - ปี ๒๕๕๐ สัมมนางานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC)
  - ก.ย.– พ.ย.๕๖ เข้าร่วมสวนสนามทางเรือนานาชาติ ๒๐๐๓ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (International Fleet Review 2003, Sydney, Australia) โดย เรือหลวงกระบี่ ซึ่งเป็นเรือ OPV ลำแรกที่ต่อโดย ทร.และเพิ่งประจำการและออกทะเล ต่างประเทศครั้งแรก (๗๕ วัน)
  - ม.ค.– มี.ค.๕๘ อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่น ๑๒ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
  - ก.พ.- เม.ย.๖๒ อบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล (Police Administration in Digital Age :PADA) รุ่นที่ ๒ (ได้รับรางวัล นักเรียนดีเด่นประจำรุ่น) 

  ตำแหน่งงานที่สำคัญ
  - ผู้บังคับกองร้อย กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์รร.นายเรือ                  (๒ เม.ย.๔๔ – ๓๑ มี.ค.๔๕)
  - อาจารย์ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ (กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์)                 (๑ เม.ย.๔๕ – ๓๐ ก.ย.๕๗)
  - หัวหน้ากองการศึกษา ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ              (๑ ต.ค.๕๗ – ๓๐ ก.ย.๕๙)
  - รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ สำนักนโยบายและแผน                              (๑ ต.ค.๕๙ – ๓๐ ก.ย.๖๒)
     กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
     *ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการ รร.สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสท.ทร.
  - รองผู้บังคับการโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ                              (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔)
  - กรรมการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น             (๑ พ.ค.๖๒ – ๓๐ เม.ย.๖๕)
    ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  - ผู้อำนวยการ สำนักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ                     (๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕)
    ริเริ่ม ทำ e-book นาวิกศาสตร์ และหนังสือ e-book ต่างๆ ของกองทัพเรือ

  ความสามารถด้านภาษาอื่น ๆ
    -  ภาษาอังกฤษ
    -  ภาษาญี่ปุ่น

 • ประวัติเพิ่มเติม

นาวาเอก

จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์

ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

นาวาเอก

นฤพล วีระจิตต์

รองผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

นาวาเอก

ฐิติวัชร ภัทรเกียรติวงศ์

เสนาธิการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

นาวาเอก

พิชิต โภชน์มาก

ต้นเรือกองนักเรียน

นาวาเอก

ธีรศักดิ์ ไพศาล

หัวหน้ากองกองการศึกษา

นาวาเอก

ธนยศ มณีพรหม

ต้นกลกองบริการ