นาวาเอก พิชิต โภชน์มาก

  • นาวาเอก พิชิต โภชน์มาก

  • ต้นเรือกองนักเรียน

  • 23 พ.ย.2518
  • สมรส
  • นางสาวสุกัญญา โภชน์มาก
  • 1 คน