นาวาเอก ธีรศักดิ์ ไพศาล

  • นาวาเอก ธีรศักดิ์ ไพศาล

  • หัวหน้ากองกองการศึกษา

  • 18 มิ.ย.16
  • สมรส
  • ร.ท.หญิง พัชริยา สันกว๊าน
  • 1 คน