นาวาเอก นฤพล วีระจิตต์

  • นาวาเอก นฤพล วีระจิตต์

  • รองผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

  • 4 พ.ย.17
  • สมรส
  • นางวิลาภร ชื่นเชื่อม
  • 2 คน