จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

Release Date : 21-06-2018 13:07:39

ประกาศโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (แบบ All in one) และเครื่องพิมพ์ Inkjet printers

    (1)  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ All in One
    (2) คุณลักษณะเฉพาะของ printer
    (3)  เอกสารประกวดราคา

ประกาศโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมห้องน้าอาคารเรียน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ [คลิก]

รายการประกอบการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน.rar

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดบังคับและควบคุมการสอน พร้อมด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดในห้องปฏิบัติการทางภาษา(ห้อง LAB)
  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)