เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

Release Date : 22-06-2016 18:56:11
เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

- ายงานประจ ำปี ประกันคุณภาพการศึกษา (Annual Report) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ห้วงระยะเวลาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓

- ายงานประจำปีเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

- แนวทางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาปี59

- ตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

- แบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 

- คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.ศ.2558

- คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษาของ ทร. 2561

- คู่มือประกันสถานศึกษา กห. พ.ศ.2561

- แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ปี 61

- คำสั่งคณะกรรมการประกันฯ ปี61

- คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชุมพลฯยศ.ทร.

- ตัวบ่งชี้รอบสี่ รร.ชุมพลฯ(อนุมัติ4ก.ค.61)