ระบบควมคุมภายใน

Release Date : 22-06-2018 09:49:17

ผนวก ก รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ผนวก ข แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผนวก ค รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผนวก ง แบบสอบถาม

           001 แบบสอบถามด้านส่งกำลังบำรุง

           002 แบบสอบถามด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

           003 แบบสอบถามด้านการงบประมาณ

           004 แบบสอบถามพัสดุทรัพย์สิน

           005 แบบสอบถามด้านการสื่อสาร

           006 แบบสอบถามด้านกิจการพลเรือน

           007 แบบสอบถามด้านการเงินและการบัญชี

           008 แบบสอบถามด้านการข่าว

           009 แบบสอบถามด้านยุทธการ

           010 แบบสอบถามด้านกำลังพล

ผนวก จ แบบประเมินการควบคุมภายใน

ผนวก ฉ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน