การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนจ่า

Release Date : 21-11-2018 00:00:00

เว็บไซต์สำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนจ่า
  1. https://www.bangkokpost.com/learning
  2. https://www.englisch-hilfen.de/en/
  3. https://www.englishpage.com/
  4. https://www.ego4u.com/
  5. https://www.myenglishpages.com/
  6. https://learnenglish.britishcouncil.org/en
  7. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
  8. https://learningenglish.voanews.com/
  9. https://www.quizlet.com(สามารถพิมพ์คำว่า ALC ในช่องค้นหา จะมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ)
  10. ระบบอินทราเน็ตของ ศภษ.ยศ.ทร. (นรจ.สามารถ log in เข้าไปฝึกทำแบบฝึกหัดในคลังความรู้และข้อสอบ ALC)