ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งป.62

Release Date : 21-11-2018 00:00:00

ประกาศโรงเรียนชุมพลทหาเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 2/2562 การจัดซื้อทุ่นว่ายน้้า (Swimming Buoy) ตามประกาศวันที่ 16 พ.ค.62

 ร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อทุ่นว่ายน้้า (Swimming Buoy) จ้านวน 1,000 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศโรงเรียนชุมพลทหารเรือ  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (ห้อง LAB ภาษาอังกฤษ) จ านวน ๓ ห้อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 ร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (ห้อง LAB ภาษาอังกฤษ)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 ร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (ห้อง LAB ภาษาอังกฤษ)  จำนวน 3 ห้อง วงเงิน 1,998,546 บาท

 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๑/๒๕๖๒ การซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (ห้อง LAB ภาษาอังกฤษ) จ านวน ๓ ห้อง ตามประกาศ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ลงวันที่  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑