ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Release Date : 01-06-2020 00:00:00

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 1. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ การซื้อตู้เหล็กใส่เสื้อผ้าทหารตามประกาศ โรงเรียนชุมพลหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  (1) ประกาศแผนการจัดซื้อ  ดาวน์โหลดเอกสาร
  (2) ประกาศประกวดราคา  ดาวน์โหลดเอกสาร
  (3) เอกสารประกวดราคา  ดาวน์โหลดเอกสาร
 2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓ การซื้อเตียงเหล็ก ๒ ชั้นตามประกาศ โรงเรียนชุมพลหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
  (1) ประกาศแผนการจัดซื้อ  ดาวน์โหลดเอกสาร
  (2) ประกาศประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
  (3) เอกสารประกวดราคา  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 2/2562 การจัดซื้อทุ่นว่ายน้้า (Swimming Buoy) ตามประกาศวันที่ 16 พ.ค.62

 ร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อทุ่นว่ายน้้า (Swimming Buoy) จ้านวน 1,000 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศโรงเรียนชุมพลทหารเรือ  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (ห้อง LAB ภาษาอังกฤษ) จ านวน ๓ ห้อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 ร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (ห้อง LAB ภาษาอังกฤษ)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 ร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (ห้อง LAB ภาษาอังกฤษ)  จำนวน 3 ห้อง วงเงิน 1,998,546 บาท

 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๑/๒๕๖๒ การซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (ห้อง LAB ภาษาอังกฤษ) จ านวน ๓ ห้อง ตามประกาศ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ลงวันที่  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑