หน่วยขึ้นตรง

กองบังคับการ
นาวาเอก อมรศักดิ์ ปัทมปราณี ผู้บังคับการ

นาวาเอก อมรศักดิ์ ปัทมปราณี ผู้บังคับการ

นาวาเอก ยุทธนา ชูธงชัย รองผู้บัคับการ

นาวาเอก ยุทธนา ชูธงชัย รองผู้บัคับการ

นาวาเอก นฤพล วีระจิตต์ เสนาธิการ

นาวาเอก นฤพล วีระจิตต์ เสนาธิการ

นาวาโท นพพงษ์ ออกฉิม นายทหารยุทธการ

นาวาโท นพพงษ์ ออกฉิม นายทหารยุทธการ

นาวาโท กฤตวิทย์ จันทคณางกูร นายทหารส่งกำลังบำรุง

นาวาโท กฤตวิทย์ จันทคณางกูร นายทหารส่งกำลังบำรุง

นาวาตรีหญิง ฐิตาพร วงษ์ยะลา นายทหารธุรการ

นาวาตรีหญิง ฐิตาพร วงษ์ยะลา นายทหารธุรการ

เรือเอก อำนาจ ทนทาน รรก.นายทหารพระธรรมนูญ

เรือเอก อำนาจ ทนทาน รรก.นายทหารพระธรรมนูญ

กองนักเรียน
นาวาเอก กำจัด  สมรรคนัฏ ต้นเรือ

นาวาเอก กำจัด สมรรคนัฏ ต้นเรือ

นาวาโท วชิรา ขำพลจิต ผู้ช่วยต้นเรือ กองนักเรียน

นาวาโท วชิรา ขำพลจิต ผู้ช่วยต้นเรือ กองนักเรียน

นาวาโท ชวเมศ ฉกรรจ์แดง นายกราบ กองนักเรียน

นาวาโท ชวเมศ ฉกรรจ์แดง นายกราบ กองนักเรียน

นาวาโท วิบูลย์ โคตรสมบัติ นายกราบกองนักเรียน

นาวาโท วิบูลย์ โคตรสมบัติ นายกราบกองนักเรียน

นาวาตรี สมนึก มั่นคง นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

นาวาตรี สมนึก มั่นคง นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

นาวาตรี นเรศน์ เตยสุวรรณ นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

นาวาตรี นเรศน์ เตยสุวรรณ นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

นาวาตรี วงศ์ยศ ธนายศศนันท์ นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

นาวาตรี วงศ์ยศ ธนายศศนันท์ นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

นาวาตรี อภิชัย สุคนธสุโชติ นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

นาวาตรี อภิชัย สุคนธสุโชติ นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

นาวาตรี ปรีชา คลังศรี นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

นาวาตรี ปรีชา คลังศรี นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

กองการศึกษา
นาวาเอก พัชริศ สุขพานิช หัวหน้ากอง กองการศึกษา

นาวาเอก พัชริศ สุขพานิช หัวหน้ากอง กองการศึกษา

นาวาตรี ณัฐวุฒิ เจียมจักร รองหัวหน้ากอง

นาวาตรี ณัฐวุฒิ เจียมจักร รองหัวหน้ากอง

นาวาโท ชลธินทร์ ปราการสมุทร หัวหน้าแผนกวิชาการปกครอง

นาวาโท ชลธินทร์ ปราการสมุทร หัวหน้าแผนกวิชาการปกครอง

นาวาโท จีระศักดิ์ จั้นอรัญ หัวหน้าแผนกวิชาการอาวุธและการนาวิกโยธิน กองการศึกษา

นาวาโท จีระศักดิ์ จั้นอรัญ หัวหน้าแผนกวิชาการอาวุธและการนาวิกโยธิน กองการศึกษา

นาวาโท ชยุต ใจดีชลธร หัวหน้าแผนกวิชาสัญญาณและพลศึกษา กองการศึกษา

นาวาโท ชยุต ใจดีชลธร หัวหน้าแผนกวิชาสัญญาณและพลศึกษา กองการศึกษา

ว่าที่ น.ต.พันสัก แสนโคตร์ หัวหน้าแผนกเครื่องช่วยการศึกษา กองการศึกษา

ว่าที่ น.ต.พันสัก แสนโคตร์ หัวหน้าแผนกเครื่องช่วยการศึกษา กองการศึกษา

กองบริการ
นาวาเอก กมลศักดิ์ กุลเวิน ต้นกล

นาวาเอก กมลศักดิ์ กุลเวิน ต้นกล

นาวาโท มงคล เพ็ชรเกลี้ยง หัวหน้าแผนกโรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ รองต้นกล

นาวาโท มงคล เพ็ชรเกลี้ยง หัวหน้าแผนกโรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ รองต้นกล

นาวาตรี ป้องราษฎร์ แย้มงามเรียบ รรก.หัวหน้าแผนกพลาธิการ กองบริการ

นาวาตรี ป้องราษฎร์ แย้มงามเรียบ รรก.หัวหน้าแผนกพลาธิการ กองบริการ

นาวาตรี วิบูลย์ สืบวงษ์ หัวหน้าแผนกขนส่ง กองบริการ

นาวาตรี วิบูลย์ สืบวงษ์ หัวหน้าแผนกขนส่ง กองบริการ

ว่าที่นาวาตรี ชัชวาลย์ สิงห์โต ประจำแผนกโรงงาน กองบริการ

ว่าที่นาวาตรี ชัชวาลย์ สิงห์โต ประจำแผนกโรงงาน กองบริการ

นาวาโท วิชภพ ถนอมแหยม ประจำแผนกช่างโยธา กองบริการ

นาวาโท วิชภพ ถนอมแหยม ประจำแผนกช่างโยธา กองบริการ

แผนกแพทย์
ว่าที่เรือตรี อุปพันธ์ อุปลานนท์ รรก.หัวหน้าแผนกแพทย์

ว่าที่เรือตรี อุปพันธ์ อุปลานนท์ รรก.หัวหน้าแผนกแพทย์

ว่าที่เรือเอก อุดม ทวีพรกุล เภสัชกร แผนกแพทย์

ว่าที่เรือเอก อุดม ทวีพรกุล เภสัชกร แผนกแพทย์

ว่าที่เรือเอก ธนวัฒน์ คิดการ หัวหน้าพยาบาลผดุงครรภ์ แผนกแพทย์

ว่าที่เรือเอก ธนวัฒน์ คิดการ หัวหน้าพยาบาลผดุงครรภ์ แผนกแพทย์

เรือตรี ปัญญา จรีรัตน์ นายทหารพยาบาล แผนกแพทย์

เรือตรี ปัญญา จรีรัตน์ นายทหารพยาบาล แผนกแพทย์

กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ ๖
   เรือเอก สุรทิน แสงสว่าง    ผู้บังคับกองร้อย

   เรือเอก สุรทิน แสงสว่าง    ผู้บังคับกองร้อย

เรือโท วรายุทธ์ ทิพย์ศุภลักษณ์ รอง ผบ.ร้อย

เรือโท วรายุทธ์ ทิพย์ศุภลักษณ์ รอง ผบ.ร้อย

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๙
นาวาเอก ประภุตว์ ม่วงมิ่งสุข ผู้อำนวยการ

นาวาเอก ประภุตว์ ม่วงมิ่งสุข ผู้อำนวยการ