หน่วยขึ้นตรง

กองบังคับการ
นาวาเอก จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ผู้บังคับการ

นาวาเอก จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ผู้บังคับการ

นาวาเอก นฤพล วีระจิตต์ รองผู้บังคับการ

นาวาเอก นฤพล วีระจิตต์ รองผู้บังคับการ

น.อ.ฐิติวัชร ภัทรเกียรติวงศ์ เสนาธิการ

น.อ.ฐิติวัชร ภัทรเกียรติวงศ์ เสนาธิการ

นาวาโท ณัฐวุฒิ เจียมจักร นายทหารกำลังพล

นาวาโท ณัฐวุฒิ เจียมจักร นายทหารกำลังพล

นาวาโท พลเทพ เพ็ชรกูล นายทหารยุทธการ

นาวาโท พลเทพ เพ็ชรกูล นายทหารยุทธการ

นาวาโท ตอง ถาวร นายทหารส่งกำลังบำรุง

นาวาโท ตอง ถาวร นายทหารส่งกำลังบำรุง

เรือเอกหญิง ประไพ สุบรรณ์ ทำหน้าที่นายทหารธุรการ

เรือเอกหญิง ประไพ สุบรรณ์ ทำหน้าที่นายทหารธุรการ

นาวาโทหญิง วาริศา อัมพรมหา นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา

นาวาโทหญิง วาริศา อัมพรมหา นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา

ว่าที่นาวาตรี ธงชัย กลัดเชยดี นายทหารการเงิน

ว่าที่นาวาตรี ธงชัย กลัดเชยดี นายทหารการเงิน

เรือเอก ภัทรชัย ลือโสภา รรก.อนุศาสนาจารย์

เรือเอก ภัทรชัย ลือโสภา รรก.อนุศาสนาจารย์

กองนักเรียน
นาวาเอก พิชิต โภชน์มาก ต้นเรือ

นาวาเอก พิชิต โภชน์มาก ต้นเรือ

นาวาโท เกียรติวงศ์ แจ่มจันทร์ ผู้ช่วยต้นเรือ

นาวาโท เกียรติวงศ์ แจ่มจันทร์ ผู้ช่วยต้นเรือ

นาวาโท นพพงษ์ ออกฉิม นายกราบ กราบนักเรียน

นาวาโท นพพงษ์ ออกฉิม นายกราบ กราบนักเรียน

นาวาโท นักรบ บางพระ นายกราบ กราบนักเรียน

นาวาโท นักรบ บางพระ นายกราบ กราบนักเรียน

นาวาตรี รุ่งพิชัย ชูเกตุ นายภาค กราบนักเรียน

นาวาตรี รุ่งพิชัย ชูเกตุ นายภาค กราบนักเรียน

ว่าที่นาวาตรี พิเชษฐ์พงศ์ ทับพึง นายภาค กราบนักเรียน

ว่าที่นาวาตรี พิเชษฐ์พงศ์ ทับพึง นายภาค กราบนักเรียน

ว่าที่นาวาตรี ทองเจือ เฟื่องฟุ้ง นายภาค กราบนักเรียน

ว่าที่นาวาตรี ทองเจือ เฟื่องฟุ้ง นายภาค กราบนักเรียน

ว่าที่นาวาตรี คำรณ ทองคำซุ่ย นายภาค กราบนักเรียน

ว่าที่นาวาตรี คำรณ ทองคำซุ่ย นายภาค กราบนักเรียน

กองการศึกษา
น.อ.ธีรศักดิ์ ไพศาล หัวหน้ากอง กองการศึกษา

น.อ.ธีรศักดิ์ ไพศาล หัวหน้ากอง กองการศึกษา

นาวาโท ชลธินทร์ ปราการสมุทร หัวหน้าแผนกวิชาเดินเรือและการเรือ

นาวาโท ชลธินทร์ ปราการสมุทร หัวหน้าแผนกวิชาเดินเรือและการเรือ

นาวาโท จีระศักดิ์ จั้นอรัญ หัวหน้าแผนกวิชาการอาวุธและการนาวิกโยธิน กองการศึกษา

นาวาโท จีระศักดิ์ จั้นอรัญ หัวหน้าแผนกวิชาการอาวุธและการนาวิกโยธิน กองการศึกษา

ว่าที่นาวาโท วิษุวัต ปานบ้านเกร็ด หัวหน้าแผนกวิชาสัญญาณและพลศึกษา

ว่าที่นาวาโท วิษุวัต ปานบ้านเกร็ด หัวหน้าแผนกวิชาสัญญาณและพลศึกษา

นาวาโท อรรถกฤต จิตต์แจ้ง หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

นาวาโท อรรถกฤต จิตต์แจ้ง หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

นาวาตรี จันดี ขุมาลี รรก.หน.วิชาช่างกล

นาวาตรี จันดี ขุมาลี รรก.หน.วิชาช่างกล

ว่าที่ น.ต.พันสัก แสนโคตร์ หัวหน้าแผนกเครื่องช่วยการศึกษา กองการศึกษา

ว่าที่ น.ต.พันสัก แสนโคตร์ หัวหน้าแผนกเครื่องช่วยการศึกษา กองการศึกษา

กองบริการ
 น.อ.ธนยศ มณีพรหม ต้นกล

น.อ.ธนยศ มณีพรหม ต้นกล

นาวาโท ปิยะพงษ์ รุ่งเรือง หัวหน้าแผนกโรงงาน

นาวาโท ปิยะพงษ์ รุ่งเรือง หัวหน้าแผนกโรงงาน

เรือเอก เอกชัย ปั๋งอ่ำ รรก.หัวหน้าแผนกพลาธิการ กองบริการ

เรือเอก เอกชัย ปั๋งอ่ำ รรก.หัวหน้าแผนกพลาธิการ กองบริการ

นาวาตรี ชัชวาลย์ สิงห์โต ประจำแผนกโรงงาน กองบริการ

นาวาตรี ชัชวาลย์ สิงห์โต ประจำแผนกโรงงาน กองบริการ

นาวาตรี สุรสิทธิ์ พิมพานนท์ หัวหน้าแผนกขนส่ง

นาวาตรี สุรสิทธิ์ พิมพานนท์ หัวหน้าแผนกขนส่ง

นาวาตรี สำราญ งามเสงี่ยม หัวหน้าแผนกสวัสดิการ

นาวาตรี สำราญ งามเสงี่ยม หัวหน้าแผนกสวัสดิการ

นาวาตรี สรรพสิทธิ์ ชาติกุล ประจำแผนกช่างโยธา

นาวาตรี สรรพสิทธิ์ ชาติกุล ประจำแผนกช่างโยธา

แผนกแพทย์
ว่าที่เรือโทหญิง ธนพร โกนสันเทียะ รรก.หัวหน้าแผนกแพทย์

ว่าที่เรือโทหญิง ธนพร โกนสันเทียะ รรก.หัวหน้าแผนกแพทย์

เรือเอกหญิง ปราณณัฎฐ์  บุปผาเจริญ นายทหารพยาบาล แผนกแพทย์

เรือเอกหญิง ปราณณัฎฐ์ บุปผาเจริญ นายทหารพยาบาล แผนกแพทย์

ว่าที่เรือตรีหญิง นันทิชา ธรรมจักรศิลา รรก.ทันตแพทย์ แผนกแพทย์

ว่าที่เรือตรีหญิง นันทิชา ธรรมจักรศิลา รรก.ทันตแพทย์ แผนกแพทย์

ว่าที่เรือเอก ชัชณพัฒน์ ชัยวงศ์นภากุล ทันตนามัย

ว่าที่เรือเอก ชัชณพัฒน์ ชัยวงศ์นภากุล ทันตนามัย

กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ ๖
   เรือเอก ศุภชัย เกิดเจริญพร    ผู้บังคับกองร้อย

   เรือเอก ศุภชัย เกิดเจริญพร    ผู้บังคับกองร้อย

เรือโท วรายุทธ์ ทิพย์ศุภลักษณ์ รอง ผบ.ร้อย

เรือโท วรายุทธ์ ทิพย์ศุภลักษณ์ รอง ผบ.ร้อย

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๙
นาวาเอก นฤพล วีระจิตต์ ผู้อำนวยการ

นาวาเอก นฤพล วีระจิตต์ ผู้อำนวยการ