หน่วยขึ้นตรง

กองบังคับการ
นาวาเอก ปริญญา เจริญยิ่ง ผู้บังคับการ

นาวาเอก ปริญญา เจริญยิ่ง ผู้บังคับการ

นาวาเอก วิกรม มาสุวัฒนะ รองผู้บัคับการ

นาวาเอก วิกรม มาสุวัฒนะ รองผู้บัคับการ

นาวาเอก นฤพล วีระจิตต์ เสนาธิการ

นาวาเอก นฤพล วีระจิตต์ เสนาธิการ

นาวาโท ณัฐวุฒิ เจียมจักร นายทหารกำลังพล

นาวาโท ณัฐวุฒิ เจียมจักร นายทหารกำลังพล

นาวาโท นพพงษ์ ออกฉิม นายทหารยุทธการ

นาวาโท นพพงษ์ ออกฉิม นายทหารยุทธการ

นาวาโท ตอง ถาวร นายทหารส่งกำลังบำรุง

นาวาโท ตอง ถาวร นายทหารส่งกำลังบำรุง

เรือเอกหญิง ประไพ สุบรรณ์ ทำหน้าที่นายทหารธุรการ

เรือเอกหญิง ประไพ สุบรรณ์ ทำหน้าที่นายทหารธุรการ

ว่าที่นาวาโทหญิง วาริศา อัมพรมหา นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา

ว่าที่นาวาโทหญิง วาริศา อัมพรมหา นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา

นาวาตรี สายชล ศรีประเสริฐ นายทหารการเงิน

นาวาตรี สายชล ศรีประเสริฐ นายทหารการเงิน

ว่าที่เรือตรี ปิยังกูร เจริญเกียรติ รรก.นายทหารพระธรรมนูญ

ว่าที่เรือตรี ปิยังกูร เจริญเกียรติ รรก.นายทหารพระธรรมนูญ

ว่าที่นาวาตรี อรุณศักดิ์ แก้วกอเกตุ รรก.อนุศาสนาจารย์

ว่าที่นาวาตรี อรุณศักดิ์ แก้วกอเกตุ รรก.อนุศาสนาจารย์

กองนักเรียน
นาวาเอก พิชิต โภชน์มาก ต้นเรือ

นาวาเอก พิชิต โภชน์มาก ต้นเรือ

นาวาโท วชิรา ขำพลจิต ผู้ช่วยต้นเรือ กองนักเรียน

นาวาโท วชิรา ขำพลจิต ผู้ช่วยต้นเรือ กองนักเรียน

นาวาโท ชวเมศ ฉกรรจ์แดง นายกราบ กองนักเรียน

นาวาโท ชวเมศ ฉกรรจ์แดง นายกราบ กองนักเรียน

นาวาโท วิบูลย์ โคตรสมบัติ นายกราบกองนักเรียน

นาวาโท วิบูลย์ โคตรสมบัติ นายกราบกองนักเรียน

นาวาตรี สมนึก มั่นคง นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

นาวาตรี สมนึก มั่นคง นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

นาวาตรี นเรศน์ เตยสุวรรณ นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

นาวาตรี นเรศน์ เตยสุวรรณ นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

นาวาตรี วงศ์ยศ ธนายศศนันท์ นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

นาวาตรี วงศ์ยศ ธนายศศนันท์ นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

นาวาตรี ปรีชา คลังศรี นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

นาวาตรี ปรีชา คลังศรี นายภาค กราบนักเรียน กองนักเรียน

กองการศึกษา
นาวาเอก สุรนาท เจียมจิตร หัวหน้ากอง กองการศึกษา

นาวาเอก สุรนาท เจียมจิตร หัวหน้ากอง กองการศึกษา

นาวาโท ชลธินทร์ ปราการสมุทร หัวหน้าแผนกวิชาการปกครอง

นาวาโท ชลธินทร์ ปราการสมุทร หัวหน้าแผนกวิชาการปกครอง

นาวาโท เกียรติวงศ์ แจ่มจันทร์ หัวหน้าแผนกวิชาเดินเรือและการเรือ

นาวาโท เกียรติวงศ์ แจ่มจันทร์ หัวหน้าแผนกวิชาเดินเรือและการเรือ

นาวาโท พลเทพ เพ็ชรกูล หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

นาวาโท พลเทพ เพ็ชรกูล หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

นาวาโท จีระศักดิ์ จั้นอรัญ หัวหน้าแผนกวิชาการอาวุธและการนาวิกโยธิน กองการศึกษา

นาวาโท จีระศักดิ์ จั้นอรัญ หัวหน้าแผนกวิชาการอาวุธและการนาวิกโยธิน กองการศึกษา

ว่าที่นาวาโท วิษุวัต ปานบ้านเกร็ด หัวหน้าแผนกวิชาสัญญาณและพลศึกษา

ว่าที่นาวาโท วิษุวัต ปานบ้านเกร็ด หัวหน้าแผนกวิชาสัญญาณและพลศึกษา

ว่าที่ น.ต.พันสัก แสนโคตร์ หัวหน้าแผนกเครื่องช่วยการศึกษา กองการศึกษา

ว่าที่ น.ต.พันสัก แสนโคตร์ หัวหน้าแผนกเครื่องช่วยการศึกษา กองการศึกษา

กองบริการ
นาวาเอก บุญส่ง แวววงศ์ ต้นกล

นาวาเอก บุญส่ง แวววงศ์ ต้นกล

นาวาโท อดุลย์จรัส สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าแผนกโรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ รองต้นกล

นาวาโท อดุลย์จรัส สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าแผนกโรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ รองต้นกล

เรือเอก เอกชัย ปั๋งอ่ำ รรก.หัวหน้าแผนกพลาธิการ กองบริการ

เรือเอก เอกชัย ปั๋งอ่ำ รรก.หัวหน้าแผนกพลาธิการ กองบริการ

ว่าที่นาวาตรี สุรสิทธิ์ พิมพานนท์ หัวหน้าแผนกขนส่ง

ว่าที่นาวาตรี สุรสิทธิ์ พิมพานนท์ หัวหน้าแผนกขนส่ง

ว่าที่นาวาตรี ชัชวาลย์ สิงห์โต ประจำแผนกโรงงาน กองบริการ

ว่าที่นาวาตรี ชัชวาลย์ สิงห์โต ประจำแผนกโรงงาน กองบริการ

ว่าที่นาวาตรี สำราญ งามเสงี่ยม หัวหน้าแผนกสวัสดิการ

ว่าที่นาวาตรี สำราญ งามเสงี่ยม หัวหน้าแผนกสวัสดิการ

แผนกแพทย์
ว่าที่เรือโทหญิง ธนพร โกนสันเทียะ รรก.หัวหน้าแผนกแพทย์

ว่าที่เรือโทหญิง ธนพร โกนสันเทียะ รรก.หัวหน้าแผนกแพทย์

เรือเอกหญิง ปราณณัฎฐ์  บุปผาเจริญ นายทหารพยาบาล แผนกแพทย์

เรือเอกหญิง ปราณณัฎฐ์ บุปผาเจริญ นายทหารพยาบาล แผนกแพทย์

ว่าที่เรือตรีหญิง นันทิชา ธรรมจักรศิลา รรก.ทันตแพทย์ แผนกแพทย์

ว่าที่เรือตรีหญิง นันทิชา ธรรมจักรศิลา รรก.ทันตแพทย์ แผนกแพทย์

เรือโท ชัชณพัฒน์ ชัยวงศ์นภากุล ทันตนามัย

เรือโท ชัชณพัฒน์ ชัยวงศ์นภากุล ทันตนามัย

กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ ๖
   เรือเอก ศุภชัย เกิดเจริญพร    ผู้บังคับกองร้อย

   เรือเอก ศุภชัย เกิดเจริญพร    ผู้บังคับกองร้อย

เรือโท วรายุทธ์ ทิพย์ศุภลักษณ์ รอง ผบ.ร้อย

เรือโท วรายุทธ์ ทิพย์ศุภลักษณ์ รอง ผบ.ร้อย

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๙
นาวาเอก วิกรม มาสุวัฒนะ ผู้อำนวยการ

นาวาเอก วิกรม มาสุวัฒนะ ผู้อำนวยการ